[On Nicolas Otamendi goal] Cool-as-James-Bond-in-a-white-tuxedo finish!